Handreiking signalering mensenhandel

Voor werkers in de gezondheidszorg

Ook u kunt in uw werk signalen, situaties of slachtoffers van mensenhandel tegenkomen.
De kern van mensenhandel is het gebruik van dwang, (bedreiging met) geweld of misleiding met het doel iemand uit te buiten en daar geld aan te verdienen. Slachtoffers vormen een kleine en veelal onzichtbare groep. Tegelijkertijd is mensenhandel en de uitbuiting van slachtoffers een ernstige schending van mensenrechten en een lucratieve vorm van (georganiseerde) verborgen criminaliteit. Ook in Nederland.

Waarom deze handreiking?
Wat zijn signalen van mensenhandel? En hoe reageert u op signalen? De handreiking die voor u ligt helpt u bij het maken van dergelijke
afwegingen. Zodat u weet wat u met uw vermoedens aan moet, met wie u deze kunt bespreken en op welk moment. Het stappenplan
in deze handreiking ondersteunt u concreet om:

 

 

  • Signalen van mensenhandel te herkennen,te onderzoeken en te duiden
  • De stappen te zetten die er toe leiden dat hulp en bescherming wordt geboden aan de cliënt(of een ander) en de mensenhandelsituatie stopt
  • Een zorgvuldige afweging te maken of doorbreking van het beroepsgeheim nodig en gerechtvaardigd is.

Daarnaast biedt de handreiking een uiteenzetting van het wettelijk kader dat van toepassing is op het de uitwisseling van informatie en signalen in samenwerkingsverbanden, met name waar het gaat om persoonsgegevens. Het gaat daarbij niet alleen over de uitwisseling van informatie tussen werkers in de gezondheidszorg en de politie maar ook tussen werkers in de gezondheidszorg onderling en met andere hulpverleners en beroepsgroepen.

Delen