Handreiking mensenhandel

Handreiking signalering mensenhandel voor werkers in de gezondheidszorg

Als verpleegkundige of arts kun je tijdens je werk in contact komen met mogelijke slachtoffers van dwang en uitbuiting in de prostitutie. Het behoort dan tot je verantwoordelijkheid om signalen te herkennen, verder te onderzoeken en te duiden. Je maakt een zorgvuldige afweging of een doorbreking van je beroepsgeheim nodig en gerechtvaardigd is en zet stappen die het slachtoffer beschermen.
In de Handreiking Signalering mensenhandel voor werkers in de gezondheidszorg wordt aan de hand van een stappenplan de route beschreven waarlangs een zorgvuldige afweging van de handelingsmogelijkheden gemaakt kan worden.
De handreiking is in eerste instantie bedoeld voor medische beroepsgroepen en richt zich op de signalering van dwang, geweld en uitbuiting in de seksindustrie. De stappen in deze handreiking sluiten aan bij de verschillende meldcodes van de V&VN en KNMG.

De handreiking is in opdracht van Soa Aids Nederland geschreven en tot stand gekomen met inbreng van professionals uit het veld en de instanties die betrokken zijn bij signalering en opvang van slachtoffers van mensenhandel.

Delen