ภาษี ( Taxes)

การทำงานกับเงื่อนไขเหมารวม

เงื่อนไขเหมารวมมีความสำคัญอย่างไรกับสำนักงานภาษี?
กับเงื่อนไขเหมารวมท่านทำงานให้กับนายจ้าง, แต่สำหรับสำนักงานภาษีท่านไม่ได้ทำงานเป็นรายเดือน. (ซึ่งรวมถึงสำหรับ UWV ด้วย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินประกันสังคมต่าง ๆ).
นายจ้างของท่านมีสัญญากับสำนักงานภาษี, หักภาษีต่าง ๆ และเบี้ยประกันต่าง ๆ จากเงินรายได้ของท่านและจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้. ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องทำเองอีก.
พูดคุยกับนายจ้างเกี่ยวกับกฏที่ใช้กับกิจการว่าเป็นแบบไหน: เป็นรายเดือนหรือ ตามเงื่อนไขเหมารวม

ข้อระวัง 1:
แต่ท่านต้องยื่นใบแจ้งภาษีรายได้ทุกปี. ในใบแจ้งภาษีรายได้จะรวมรายได้ต่าง ๆ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน, แต่คำนึงถึงสถานการณ์พิเศษของท่านด้วย.

ข้อระวัง 2:
ถ้าทำงานภายใต้เงื่อนไขเหมารวมเป็นงานเดียว, ไม่จำเป็นที่ท่านต้องจดทะเบียนอย่างกิจการอิสระที่สำนักงานพาณิชย์ [Kamer van Koophandel].

ข้อระวัง 3:
นายจ้างต้องทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้. จึงระวังเรื่องนี้ให้ดี. ถ้าหากนายจ้างไม่ทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ, โดยที่เขา อย่างเช่น กำหนดเวลาการทำงานของท่านและกำหนดการแต่งกายของท่าน, ท่านก็เป็นลูกจ้างรายเดือน. ท่านจึงมีสิทธิเหมือนกับลูกจ้างคนอื่น ๆ ต่อค่าจ้างขั้นต่ำและเงินเที่ยวพักผ่อน.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมภายใต้ ‘สิทธิต่าง ๆ และภาระผูกพันต่าง ๆ ของท่าน [Je rechten en plichten]’ ภายใต้ ‘ทำงานเป็นรายเดือน [Loondienst]’

ภาษี, ทำอย่างไรกับการทำงานกับเงื่อนไขเหมารวม?
ในเนเธอร์แลนด์ท่านเสียภาษีหากท่านทำงาน. นายจ้างแจ้งเกี่ยวกับท่านให้แก่สำนักงานภาษี.
สำหรับเรื่องนี้ท่านต้องจัดการเรื่องสำคัญประการต่าง ๆ ดังนี้:

  • ท่านจำเป็นต้องมีเลขประจำตัวประชาชน (เลขประกันสังคม). ซึ่งท่านสามารถขอได้ที่อำเภอ.
  • นายจ้างให้แบบฟอร์มแก่ท่านสองแบบฟอร์ม: ใบรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย อ๊อพติ้ง-อิน [Verklaring Loonheffen Opting-in] และใบแจ้งรายละเอียดของการหักภาษา ณ ที่จ่ายและสิทธิส่วนบุคคล [Overzicht Loonheffingen en privacy]. กรอกแบบฟอร์มเหล่านี้. นายจ้างขอท่านหรือบุคคลอื่นจากสำนักงานภาษีช่วยท่านในการกรอก.
  • ให้นายจ้างของท่านดูต้นฉบับจริงของบัตรประจำตัว (หลักฐานประจำตัว) ของท่านและทำสำเนาบัตรนี้ให้แก่เขา.

ทำข้อตกลงกับนายจ้างเกี่ยวกับค่าจ้างสำหรับเงินได้มาตรฐานของท่านและการทำงานพิเศษ. นายจ้างหักภาษีรายได้ก่อนจากทั้งหมดที่ลูกค้าได้จ่าย. ส่วนที่เหลือ, เขาแบ่งกันระหว่างท่านกับตัวเขาเองตามที่ได้ตกลงกัน. จากทุกครั้งที่ได้รับการจ่ายเงินนายจ้างต้องให้ใบแจ้งรายละเอียดซึ่งท่านสามารถเห็นได้ว่าท่านได้ค่าอะไรบ้างและได้มีการหักภาษีเท่าไหร่.
เก็บใบแจ้งรายละเอียดเหล่านี้ไว้!
ในต้นปีถัดไปท่านจะได้รับใบแจ้งรายละเอียดประจำปีของปีที่ผ่านมาจากนายจ้างของท่าน. เก็บใบแจ้งนี้ไว้ด้วยเช่นกัน. ท่านจำเป็นต้องมีไว้ใช้เวลาที่ท่านต้องกรอกใบแจ้งภาษีเงินได้.

ความเป็นส่วนตัว
สำนักงานภาษีและนายจ้างมีจรรยาบรรณในการเก็บรักษาความลับ. ซึ่งหมายความว่าข้อมูลต่าง ๆ ของท่านต้องเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับ.
ข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานเหล่านี้ต้องการจากท่าน เพียงแค่:

  • เลขประจำตัวประชาชน (เลขประกันสังคม)
  • อักษรย่อชื่อ, ตัวกั้นกลางต่าง ๆ และชื่อสกุล
  • วันเดือนปีเกิด
  • วันเดือนปีที่ท่านเริ่มทำงาน
  • ท่านได้เงินเท่าไหร่และในช่วงเวลาไหน

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Taxes คลิก หรือโทรศัพท์: 0800 – 0543.
สำนักงานภาษีสามารถช่วยท่านในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ได้ด้วย.
เลขประจำตัวประชาชน (เลขประกันสังคม) ท่านสามารถขอได้ที่อำเภอที่ท่านอยู่.

Delen