เงินประกันสังคมต่าง ๆ และเงินประกันต่าง ๆ ในฐานะเป็นผู้ที่ทำกิจการอิสระ

เมื่อใดท่านมีสิทธิต่อเงินประกันสังคมต่าง ๆ หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐและท่านติดต่อได้ที่ใด?
สมมติว่า, ท่านไม่มีเงินพอที่จะอยู่รอดได้. หรือท่านป่วยเป็นเวลานานและไม่สามารถทำงานได้. ท่านก็ไม่มีรายได้เพียงพอ. ถ้าหากท่านทำงานอย่างอิสระ, ท่านก็ไม่เข้าข่ายในเงินประกันสังคมสำหรับคนว่างงาน (WW), เงินประกันสังคมสำหรับคนป่วยหรือสำหรับ กฎหมาย งานและรายได้ต่อความสามารถในการทำงาน (WIA).
ท่านก็จะสามารถทำอะไรได้?

ประกันการทุพพลภาพ
ถ้าหากท่านทำงานแบบอิสระกรณีที่ท่านเจ็บป่วยหรือมีความทุพพลภาพท่านอาจสูญเสียรายได้. ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้ต้องคิดแล้วว่าท่านจะจัดการรองรับเรื่องนี้อย่างไร, และสมควรใช้มาตราการใด.
ถ้าหากท่านไม่มีเงินเก็บสะสมหรือทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อที่จะอยู่รอดได้ในช่วงที่ไม่มีรายได้, ท่านก็ควรพิจารณาถึงประกันเจ็บป่วยและ/หรือประกันทุพพลภาพได้.
ท่านสามารถจัดการเรื่องนี้ได้สามวิธีคือ:
1.   ประกันเอกชน
หลาย ๆ บริษัทประกันเอกชนเสนอประกันความเจ็บป่วยและประกันทุพพลภาพ. การประกันต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไปตั้งแต่แบบเหมารวมขั้นพื้นฐานคู่กับเงินประกันสังคมตายตัวจนถึงการประกันแบบขยายกว้างขึ้นที่เสนอให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น. เงื่อนไขกรมธรรม์ต่าง ๆ มีความแตกต่างชัดเจนต่อบริษัทประกันและต่อประเภทกรมธรรม์. เป็นการดีที่ทำความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดีและพิจารณาว่าท่านเห็นว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญ. ท่านสามารถขอใบเสนอราคาจากบริษัทประกันต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ. สามารถหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทประกัน. ประเด็นต่าง ๆ ข้างล่างนี้เป็นประการสำคัญคือ:

  • ค่าความสูงของเงินประกันสังคม; เงินประกันรายได้
  • หลักเกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับความเจ็บป่วยและความทุพพลภาพ
  • ช่วงที่ต้องรอคอยหรือช่วงที่ต้องเสี่ยงเอง, เมื่อใดที่ต้องได้รับเงินประกันสังคม
  • ประกันความเสี่ยงใดบ้างและสอดคล้องกับที่ท่านต้องการจะทำประกันหรือไม่
  • ระยะการรับเงินประกันสังคมยาวสุด
  • ความยืดหยุ่น: รายได้ที่ได้ประกันไว้ต่อไปจะสูงขึ้นได้หรือไม่
  • ความเปลี่ยนแปลงตามตลาด, เงินประกันสังคมสูงขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของราคาหรือไม่.

2.   ประกันความเจ็บป่วยภาคสมัครใจและ/หรือ ประกัน WIA (UWV)
กฎหมาย สำหรับคนป่วย (ZW) และ กฎหมาย WIA ได้เสนอให้คนที่เคยทำงานแบบเริ่มกิจการเองแบบอิสระยังคงมีโอกาสทำประกันประเภทนี้ต่อไปได้ที่ UWV ตามความสมัครใจ. การประกันภาคสมัครใจเปิดบริการให้สำหรับผู้ที่เริ่มทำกิจการแบบอิสระที่ก่อนหน้านั้นทำประกันอย่างน้อยหนึ่งปีในฐานะเป็นลูกจ้าง. การประกันภาคสมัครใจเปิดบริการด้วยให้แก่ผู้ที่เริ่มทำกิจการแบบอิสระและก่อนหน้านั้นได้รับเงินประกันสังคมตามพื้นฐานเบื้องต้นของประกันลูกจ้างต่าง ๆ มาแล้ว. ผู้ทำกิจการแบบอิสระต้องแจ้งภายในสามเดือน (สิบสามสัปดาห์) นับจากวันสิ้นสุดของประกันภาคบังคับ. ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเวลาเริ่มเป็นผู้ทำกิจการแบบอิสระที่จะคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับเรื่องนี้.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภาคสมัครใจ คลิก.

3.   ประกันภัยรองรับ
บริษัทรับประกันต่าง ๆ เสนอประกันรองรับแก่ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ประกันได้ยาก. ซึ่งเกี่ยวกับผู้ทำกิจการอิสระต่าง ๆ ที่ถูกปฏิเสธจากบริษัทประกันหรือสามารถทำประกันได้เฉพาะข้อยกเว้นต่าง ๆ หรือเบี้ยประกันสูง. เวลาคิดไตร่ตรองสำหรับการทำประกันรองรับเป็นระยะ 15 เดือนนับจากวันที่ได้เริ่มก่อตั้งกิจการ.

การตั้งครรภ์
คนตั้งครรภ์ที่มีกิจการอิสระที่หยุดลาคลอด, สามารถขอประกันสังคมสำหรับการตั้งครรภ์ได้ ที่ UWV. เงินประกันสังคมนี้อยู่ในขอบข่ายการควบคุมการทำกิจการแบบอิสระและการตั้งครรภ์ [Zelfstandig en Zwanger] (ZEZ) และดังนั้นจึงได้ชื่อว่า: เงินประกันสังคม ZEZ. เงินประกันสังคมสำหรับคนตั้งครรภ์มีระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์. สำหรับระยะเวลาหยุดใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับลูกจ้างที่ทำงานเป็นรายเดือน. ท่านจึงมีสิทธิหยุดงานได้ 6 ถึง 4 สัปดาห์ก่อนถึงวันกำหนดคลอด (วันที่คิดว่าจะคลอดลูก).

เงินช่วยเหลือจากรัฐ
ถ้าหากท่านตกงานโดยฉับพลัน, ท่านก็สามารถขอเงินช่วยเหลือจากรัฐได้.
เงินช่วยเหลือนี้ท่านสามารถอยู่รอดได้จนกว่าท่านจะมีงานใหม่. แต่ก็มีเงื่อนไขต่าง ๆบังคับ, เนื่องจากไม่ทุกคนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ. ถ้าหากท่าน อย่างเช่น มีคู่ครองที่ดูแลท่านหรือมีบ้านเป็นของตัวเอง, ส่วนมากท่านก็ไม่มีสิทธิต่อเงินช่วยเหลือจากรัฐ. ท่านขอเงินช่วยเหลือจากรัฐได้ที่ UWV WERKbedrijf ในเมืองหรือเขตที่ท่านอยู่.
UWV WERKbedrijf จะส่งการร้องขอของท่านต่อไปยังอำเภอ. ซึ่งที่อำเภอพิจารณาตัดสินภายในเวลาแปดสัปดาห์และแจ้งให้ท่านทราบเป็นหนังสือ.
คลิก เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม.

เงินบำนาญ
เป็นเรื่องสำคัญที่คิดเรื่องเกี่ยวกับเงินทุนสำหรับในบั้นปลายของชีวิตก่อนล่วงหน้า. ท่านจะใช้เงินจากที่ใดเมื่อท่านหยุดทำงาน?
AOW เป็นเงินประกัน ทุกคนที่อาศัยอยู่หรือทำงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ (การทำงานหมายถึงการที่ท่านจ่ายภาษีรายได้สำหรับการทำงานของท่านในประเทศเนเธอร์แลนด์), มีประกัน. มันไม่สำคัญว่าท่านเป็นคนสัญชาติใด. ทุกปีที่ท่านทำประกัน ท่านสะสมเงินบำนาญ AOW เป็นจำนวน2% ท่านจะได้รับเงินบำนาญ AOW อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  ถ้าท่านมีประกันต่อเนื่องถึง 50 ปี ก่อนเกษียนอายุ. ถ้าท่านเคยอาศัยอยู่หรือเคยทำงานนอกประเทศเนเธอร์แลนด์, บางทีท่านอาจจะไม่ได้ทำประกันไว้ ดังนั้นเงินบำนาญของท่าอาจต่ำกว่าปกติ.  มีคนกลุ่มเล็กๆที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์, แต่ไม่มีประกันของ AOW.

อายุเกษียน [AOW-leeftijd] ตอนนี้ได้ถูกปรับขึ้นตามลำดับขั้นเป็น 67 ปี ในปี 2013 และนับแต่ปี 2014 อายุเกษียนนั้นจะขึ้นอยู่กับอายุขัยของพลเมือง. ที่ Rijksoverheid.nl ท่านสามารถดูได้ว่าท่านมีสิทธิที่ได้รับเงินบำนาญ AOW ตั้งแต่อายุเท่าไหร่.
นอกจากนี้แล้วคณะรัฐบาลยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มอายุเกษียนขึ้นอย่างเร็วไว.  ดังนั้นป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องนำมาพิจารณาว่า ท่านต้องการสะสมเงินเพิ่มเติมควบคู่ไปกับบำนาญ AOW สำหรับชีวิตบั้นปลายของท่านหรือไม่.

ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านต้องการทราบว่าท่านมีสิทธิอะไรและท่านต้องทำตามเงื่อนไขใดบ้าง?
หาดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสังคมและแรงงาน Ministry of Social Affairs คลิก หรือ โทรศัพท์: 14 00

Delen