เงินประกันสังคมต่าง ๆ และเงินประกันต่าง ๆ กับเงื่อนไขเหมารวม

เมื่อใดท่านมีสิทธิต่อเงินประกันสังคมต่าง ๆ หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐและท่านติดต่อได้ที่ไหน?
สมมติว่า, นายจ้างไม่อยากจ้างท่านทำงานแล้ว. หรือท่านเจ็บป่วยเป็นเวลานานและไม่สามารถทำงานได้. ท่านก็ไม่มีรายได้เพียงพอ. ถ้าหากท่านทำงานตามเงื่อนไขเหมารวม/อ๊อพติ้ง-อิน, ท่านก็ไม่เข้าข่าย (ในฐานะ ทำงานเป็นรายเดือน) ในเงินประกันสังคมสำหรับคนว่างงาน (WW), เงินประกันสังคมสำหรับคนป่วยหรือสำหรับ กฎหมาย งานและรายได้ต่อความสามารถในการทำงาน(WIA).
ท่านก็จะสามารถทำอะไรได้?

ประกันการทุพพลภาพ
ถ้าหากท่านทำงานผ่านเงื่อนไขเหมารวมกรณีที่ท่านเจ็บป่วยหรือมีความทุพพลภาพท่านอาจสูญเสียรายได้. ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้ต้องคิดว่าท่านจะจัดการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร.
ถ้าหากท่านไม่มีเงินเก็บสะสมหรือทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อที่จะอยู่รอดได้ในช่วงที่ไม่มีรายได้, ท่านก็ควรพิจารณาถึงการประกันเจ็บป่วยและ/หรือประกันทุพพลภาพได้.
ท่านสามารถจัดการเรื่องนี้ได้สามวิธีคือ:
1.   ประกันเอกชน
หลาย ๆ บริษัทประกันเอกชนเสนอประกันความเจ็บป่วยและประกันทุพพลภาพ. การประกันต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไปตั้งแต่แบบเหมารวมขั้นพื้นฐานคู่กับเงินประกันสังคมตายตัวจนถึงการประกันแบบขยายกว้างขึ้นที่เสนอให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น. เงื่อนไขกรมธรรม์ต่าง ๆ มีความแตกต่างชัดเจนต่อบริษัทประกันและต่อประเภทกรมธรรม์. เป็นการดีที่ทำความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดีและพิจารณาว่าท่านเห็นว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญ. ท่านสามารถขอใบเสนอราคาจากบริษัทประกันต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ. ประเด็นต่าง ๆ ข้างล่างนี้เป็นประการสำคัญคือ:

  • ค่าความสูงของเงินประกันสังคม; เงินประกันรายได้.
  • หลักเกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับความเจ็บป่วยและความทุพพลภาพ.
  • ช่วงที่ต้องรอคอยหรือช่วงที่ต้องเสี่ยงเอง, เมื่อใดที่ต้องได้รับเงินประกันสังคม?
  • ประกันความเสี่ยงใดบ้างและสอดคล้องกับที่ท่านต้องการจะทำประกันหรือไม่?
  • ระยะการรับเงินประกันสังคมยาวสุด.
  • ความยืดหยุ่น: รายได้ที่ได้ประกันไว้ต่อไปจะสูงขึ้นได้หรือไม่?
  • ความเปลี่ยนแปลงตามตลาด, เงินประกันสังคมสูงขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของราคาหรือไม่?

2.   ประกันความเจ็บป่วยภาคสมัครใจและ/หรือ ประกัน WIA (UWV)
กฎหมาย สำหรับคนป่วย (ZW) และ กฎหมาย WIA ได้เสนอให้ลูกจ้างที่เคยทำงานภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ยังคงทำประกันประเภทนี้ต่อที่ UWV ได้ตามความสมัครใจ. การประกันภาคสมัครใจเปิดบริการให้ถ้าหากก่อนหน้านั้นท่านทำประกันอย่างน้อยหนึ่งปีในฐานะเป็นลูกจ้าง. การประกันภาคสมัครใจเปิดบริการด้วยให้แก่ผู้ที่ก่อนหน้านั้นได้รับเงินประกันสังคมตามพื้นฐานเบื้องต้นของประกันลูกจ้างต่าง ๆ มาแล้ว. ท่านต้องแจ้งภายในสามเดือน (สิบสามสัปดาห์) นับจากวันสิ้นสุดของประกันภาคบังคับ. ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคิดทันท่วงที.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภาคสมัครใจค้นหาได้ที่ www.uwv.nl.

3.   ประกันภัยรองรับ
บริษัทรับประกันต่าง ๆ เสนอประกันรองรับภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ แก่ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ประกันได้ยาก.
ซึ่งเกี่ยวกับบุคคลต่าง ๆ ที่ถูกปฏิเสธจากบริษัทประกันหรือสามารถทำประกันได้เฉพาะข้อยกเว้นต่าง ๆ หรือเบี้ยประกันสูง.

การตั้งครรภ์
ถ้าหากท่านทำงานตามเงื่อนไขเหมารวมและท่านได้ตั้งครรภ์, ท่านก็ขอภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ เงินประกันสังคมสำหรับการตั้งครรภ์ ที่ UWV. เงินประกันสังคมนี้อยู่ในขอบข่ายการควบคุม การทำกิจการแบบอิสระและการตั้งครรภ์ [Zelfstandig en Zwanger] (ZEZ) และดังนั้นจึงได้ชื่อว่า: เงินประกันสังคม ZEZ. เงินประกันสังคมสำหรับคนตั้งครรภ์มีระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์. สำหรับระยะเวลาหยุดใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับลูกจ้างที่ทำงานเป็นรายเดือน. ท่านจึงมีสิทธิหยุดงานได้
ถึง 4 สัปดาห์ก่อนถึงวันกำหนดคลอด (วันที่คิดว่าจะคลอดลูก).

เงินช่วยเหลือจากรัฐ
ถ้าหากท่านตกงานโดยฉับพลัน, ท่านก็สามารถขอเงินช่วยเหลือจากรัฐได้.
เงินช่วยเหลือนี้ท่านสามารถอยู่รอดได้จนกว่าท่านจะมีงานใหม่. แต่ก็มีเงื่อนไขต่าง ๆ บังคับเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือนี้ด้วย, เนื่องจากไม่ทุกคนที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ. ถ้าหากท่าน อย่างเช่น มีคู่ครองที่ดูแลท่านหรือมีบ้านเป็นของตัวเอง, ส่วนมากท่านก็ไม่มีสิทธิต่อเงินช่วยเหลือจากรัฐ.
ท่านขอเงินช่วยเหลือจากรัฐได้ที่ UWV WERKbedrijf ในเมืองหรือเขตที่ท่านอยู่. UWV WERKbedrijf จะส่งการร้องขอของท่านต่อไปยังอำเภอ. ซึ่งที่อำเภอพิจารณาตัดสินภายในเวลาแปดสัปดาห์และแจ้งให้ท่านทราบเป็นหนังสือ.
คลิก เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินช่วยเหลือจากรัฐ

เงินบำนาญ
เป็นเรื่องสำคัญด้วยที่คิดเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนสำหรับบั้นปลายของชีวิตก่อนล่วงหน้า. ท่านจะใช้เงินจากที่ใดดำรงชีวิตเมื่อท่านหยุดทำงาน?
AOW เป็นเงินประกัน ทุกคนที่อาศัยอยู่หรือทำงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ (การทำงานหมายถึงการที่ท่านจ่ายภาษีรายได้สำหรับการทำงานของท่านในประเทศเนเธอร์แลนด์), มีประกัน. มันไม่สำคัญว่าท่านเป็นคนสัญชาติใด. ทุกปีที่ท่านทำประกัน ท่านสะสมเงินบำนาญ AOW เป็นจำนวน2% ท่านจะได้รับเงินบำนาญ AOW อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  ถ้าท่านมีประกันต่อเนื่องถึง 50 ปี ก่อนเกษียนอายุ. ถ้าท่านเคยอาศัยอยู่หรือเคยทำงานนอกประเทศเนเธอร์แลนด์, บางทีท่านอาจจะไม่ได้ทำประกันไว้ ดังนั้นเงินบำนาญของท่าอาจต่ำกว่าปกติ.  มีคนกลุ่มเล็กๆที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์, แต่ไม่มีประกันของ AOW.

อายุเกษียน [AOW-leeftijd] ตอนนี้ได้ถูกปรับขึ้นตามลำดับขั้นเป็น 67 ปี ในปี 2013 และนับแต่ปี 2014 อายุเกษียนนั้นจะขึ้นอยู่กับอายุขัยของพลเมือง. ที่ Rijksoverheid.nl ท่านสามารถดูได้ว่าท่านมีสิทธิที่ได้รับเงินบำนาญ AOW ตั้งแต่อายุเท่าไหร่.  นอกจากนี้แล้วคณะรัฐบาลยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มอายุเกษียนขึ้นอย่างเร็วไว.  ดังนั้นป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องนำมาพิจารณาว่า ท่านต้องการสะสมเงินเพิ่มเติมควบคู่ไปกับบำนาญ AOW สำหรับชีวิตบั้นปลายของท่านหรือไม่.

ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านต้องการทราบว่าท่านมีสิทธิอะไรบ้างและท่านต้องทำตามเงื่อนไขต่างๆ ใดบ้าง?
ดูได้ที่เวปไซด์ของกระทรวงสังคมและแรงงาน Ministry of Social Affairs คลิก หรือ โทร: 14 00

Delen