เงินประกันสังคมต่าง ๆ และเงินช่วยเหลือจากรัฐ

ในกรณีที่ทำงานเป็นรายเดือน

เมื่อใดท่านมีสิทธิได้รับเงินประกันสังคมหรือเงินช่วยเหลือจากรัฐและท่านติดต่อได้ที่ไหน?
สมมติว่า, ท่านโดนไล่ออกจากงาน, หรือนายจ้างของท่านล้มละลาย. หรือท่านเจ็บป่วยเป็นเวลานานและท่านไม่สามารถทำงานได้. ท่านจึงไม่มีรายได้เพียงพอ. ท่านสามารถทำอย่างไรได้บ้าง?

ถ้าหากท่านทำงานให้นายจ้างเป็นรายเดือน, ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ท่านอยู่ในขอบข่ายมีสิทธิได้รับเงินประกันสังคมสำหรับคนว่างงาน, เงินประกันสังคมสำหรับคนเจ็บป่วยหรือเงินประกันสังคมสำหรับกรณีทุพพลภาพ (WIA). แต่ท่านต้องทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับเงินประกันสังคมต่าง ๆ เหล่านี้.

เจ็บป่วย:ในกรณีเจ็บป่วยนายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนของท่านต่อ. ท่านจะได้รับอย่างน้อย 70% ของเงินเดือนขั้นต่ำตามกฏหมายของท่าน. นายจ้างของท่านจ่ายเงินเดือนให้ท่านมากที่สุดเป็นเวลา 2 ปีในกรณีที่ท่านป่วย. หากหลังจากสองปีท่านยังคงป่วยอยู่, ท่านอาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับคนที่มีสมรรภาพไม่เหมาะสมต่อการทำงาน (WIA-uitkering). UWV เป็นผู้ ประเมินว่าท่านมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตัวนี้หรือไม่.

ถ้าหากท่านตกงานโดยฉับพลันและไม่มีสิทธิในเงินประกันสังคมต่าง ๆ เหล่านี้, ท่านก็สามารถขอเงินช่วยเหลือจากรัฐได้. เงินช่วยเหลือนี้ท่านสามารถอยู่รอดได้จนกว่าท่านจะมีงานใหม่. แต่ก็มีเงื่อนไขต่าง ๆ บังคับเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือนี้ด้วย. ถ้าหากท่าน อย่างเช่น มีคู่ครองที่ดูแลท่านหรือมีบ้านเป็นของตัวเอง, ส่วนมากท่านก็ไม่มีสิทธิต่อความช่วยเหลือนี้.

เงินประกันสังคมสำหรับคนว่างงาน
มันเป็นไปได้ที่ว่าท่านอาจตกงาน.ที่ www.werk.nl ท่านสามารถลงทะเบียนไว้ในฐานะคนหางานได้. ที่นี่ ท่านสามารถขอ (อีเล็คทรอนิค) เงินประกันสังคมสำหรับคนว่างงาน [WW-uitkering] ได้ด้วย. UWV จะทำการติดต่อกับท่านเป็นลำดับต่อไป.
ท่านไม่มีอินเตอร์เน็ต? ก็ไปที่สำนักงานของ UWV WERKbedrijf  ที่ใกล้บ้านของท่าน.
ท่านขอเงินช่วยเหลือจากรัฐกับ UWV WERKbedrijf ในเมืองหรือเขตที่ท่านอยู่. UWV WERKbedrijf จะส่งการร้องขอของท่านต่อไปยังอำเภอ. ซึ่งอำเภอใช้เวลาพิจารณาตัดสินภายในแปดสัปดาห์และแจ้งให้ท่านทราบเป็นหนังสือ.

ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านต้องการทราบว่าท่านมีสิทธิอะไรบ้างและท่านต้องทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ ใดบ้าง?
หาดูได้ตามเวปไซด์ของกระทรวงสังคมและแรงงาน: คลิก [ที่นี่ ] เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์, หรือโทร: 14 00

Delen