สิทธิและหน้าที่ของท่านต่อการทำงานเป็นรายเดือน

ทำงานให้กับนายจ้างเป็นรายเดือน: อะไรคือสิทธิและหน้าที่ของท่าน?
ขอให้นายจ้างทำหนังสือสัญญาจ้างแรงงานขึ้นมา ก่อนที่ท่านจะทำงานเป็นรายเดือน. นายจ้างมีหน้าที่กำหนดข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับท่านอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงินเดือน, สถานที่ที่ท่านทำงาน และท่านทำงานกี่ชั่วโมงต่อวันหรือต่อสัปดาห์. สัญญาจ้างแรงงานต้องบ่งบอกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับอย่างเช่น การทำงานพิเศษต่าง ๆ.
ขอสำเนาสัญญาจ้างแรงงานที่ทั้งสองฝ่าย [ท่านและนายจ้าง]ได้ลงลายมือชื่อไว้. ตกลงเซ็นสัญญาในกรณีที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหาเท่านั้น.

ความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
ถ้าหากท่านมีสัญญาจ้างแรงงาน, สิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการเงิน. ท่านมีสิทธิต่อค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฏหมายกำหนดและเงินเบี้ยสำหรับวันหยุดพักผ่อน. นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างอย่างน้อยตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฏหมายกำหนด.

 • แต่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2016 ค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างอายุตั้งแต่ 23 ถึง 65 ปีต่อวัน เท่ากับ € 70,95 และในการทำงานเต็มทั้งสัปดาห์ต่อเดือน เท่ากับ € 1537,20. ระดับค่าจ้างขั้นต่ำจะเปลี่ยนสองครั้งต่อปี. สำหรับลูกจ้างที่อายุต่ำกว่า 23 ปี ค่าจ้างต่ำกว่า, แตกต่างกันไปตั้งแต่ € 1114,45 (21 ปี) ถึง € 1306,60 (22 ปี) ต่อเดือน (ค่าแรงตาม 1 กรกฎาคม 2016)
 • เมื่อท่านได้รับเงินเดือนของท่านเป็นครั้งแรก – ท่านจะได้รับการจ่ายเงิน อย่างเช่น ต่อสัปดาห์หรือต่อเดือน – นายจ้างต้องให้ใบแจ้งเงินเดือนต่อท่าน ชี้แจงจำนวนเงินค่าจ้างและองค์ประกอบของจำนวนเงินที่ได้ถูกหักออกจากเงินค่าจ้าง. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินค่าจ้างหรือการหักเงินต่าง ๆ เขาต้องชี้แจงสิ่งนี้ในใบเงินเดือนด้วย, เพื่อท่านจะได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ.
 • ถ้านายจ้างจัดการเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย, เขาก็มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 20% ของเงินค่าจ้างขั้นต่ำก่อนหักภาษีของท่าน. เขามีสิทธิหักค่าใช้จ่ายสำหรับค่าประกันสุขภาพที่ (อาจมีการ) ชำระโดยเขาได้ไม่เกิน 10% จากเงินค่าจ้างขั้นต่ำก่อนหักภาษีของท่านด้วย. ถ้านายจ้างหักมากกว่านี้หรือเขาหักเพื่อเรื่องอย่างอื่นซึ่งอาจทำให้ท่านได้รับเงินเดือนต่ำกว่าเงินค่าจ้างขั้นต่ำ, เขาไม่มีสิทธิทำเช่นนั้น.
 • นอกจากนั้นนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในกรณีที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วย. นอกจากนี้ท่านมีสิทธิได้รับจ่ายเงินช่วงระหว่างวันหยุดพักผ่อน อย่างน้อยที่สุดคือสี่สัปดาห์ต่อปี. ท่านไม่อาจถูกไล่ออกจากงานโดยไม่มีเหตุผล และนายจ้างให้ท่านทำงานได้แต่เฉพาะงานที่ท่านถูกรับเข้าทำเท่านั้น.
 • ถ้าหากท่านมีสัญญาในการเรียกทำงาน [oproepcontract] และท่านได้ถูกเรียกมาทำ, นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ท่านสามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ.

การตั้งครรภ์
ในขณะตั้งครรภ์ท่านมีสิทธิหยุดดูแลครรภ์และคลอดลูกเป็นเวลา 16 สัปดาห์โดยยังคงได้รับเงินค่าจ้างในระหว่างการหยุดพัก. UWV จ่ายค่าจ้างทดแทนให้แก่นายจ้างของท่าน.

ทำงานอย่างถูกสุขอนามัยและปลอดภัย
ท่านมีสิทธิทุกประการต่อการทำงานอย่างถูกสุขอนามัยและปลอดภัย. ถ้าท่านทำงานให้แก่นายจ้างเป็นรายเดือน อย่างเช่น ในคลับหรือในเอสคอร์ต, ท่านมีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้:

 • นายจ้างต้องจัดการดูแลที่ทำงานให้ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย.
 • นายจ้างยึดถือหลักการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย; ดังนั้นเขาจึงไม่โฆษณาการมีเพศสัมพัน ที่ไม่ปลอดภัยและยอมให้ GGD ตรวจสอบ.
 • ห้องที่ท่านทำงานต้องสะอาด, ต้องมีที่เพื่อที่จะให้ท่านล้างทำความสะอาดตัวท่านได้และต้องมีผ้าเช็ดตัวที่สะอาดในปริมาณที่เพียงพอ.
 • นายจ้างต้องจัดการดูแลเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงกับลูกค้าต่อตัวท่านได้; ในคลับท่านต้องสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากห้องที่ทำงานของท่านได้และได้รับความช่วยเหลืออย่างทันทีทันใด. ในการทำเอสคอร์ตต้องมีการจัดการ, ให้ที่ทำงาน (อย่างเช่น ที่บ้านของลูกค้า) มีความปลอดภัยต่อท่าน.
 • เวลาทำงานและเวลาพักของท่านต้องเป็นไปตามกฎต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน. ท่านมีสิทธิได้รับวันหยุด หนึ่งวันครึ่งในหนึ่งสัปดาห์ (หรือ วันหยุดสามวันในสองสัปดาห์), มีสิทธิหยุดพักอย่างเพียงพอและเวลาทำงานของท่านจำกัดถึงสูงสุด 12 ชั่วโมงต่อวันและสูงสุด 48 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์.
  แต่ข้อควรระวังคือ: เวลาทั้งหมดที่ท่านอยู่ในที่ทำงานและโดยที่ท่านไม่ได้หยุด, ถือเป็นเวลาทำงาน.

การร้องเรียน
ถ้าหากท่านได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงงานขั้นต่ำหรือต้องทำงานไม่ถูกสุขอนามัยหรือไม่ปลอดภัยท่านสามารถแจ้งที่หน่วยตรวจสอบแรงงานได้.
หน่วยตรวจสอบแรงงานสามารถดำเนินการทำการตรวจสอบ.หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการตรวจสอบ, ทางหน่วยงานก็จะเพียงแค่ทำการบันทึกปัญหาที่ร้องเรียนไว้เท่านั้น.
โดยการบันทึกการร้องเรียนประเภทนี้ หน่วยตรวจสอบแรงงานจะได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจการขายบริการทางเพศ ที่มีผลต่อกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพ.
หน่วยตรวจสอบแรงงานเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของท่านอย่างเป็นความลับเสมอ.

ภาระหน้าที่ผูกพัน
ถ้าท่านทำงานเป็นรายเดือน, ท่านต้องทำงานตามตารางทำงานของท่านและปฏิบัติตามข้อตกลงอื่น ๆ ที่อยู่ในสัญญาการจ้างแรงงานของท่าน. ดังนั้นท่านจึงมีความเป็นอิสระน้อยลงกว่าการทำงานเป็นกิจการอิสระ หรือการทำงานตามเงื่อนไขเหมารวม (opting-in).
เนื่องจากท่านทำงาน, ท่านจ่ายภาษี. ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ และมีความหมายต่อท่านอย่างไรบ้างนั้น, ท่านค้นหาดูได้จากภายใต้หัวข้อ ‘ภาษี, ดำเนินการอย่างไร? [Belasting, hoe werkt dat?].

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ และภาระหน้าที่ต่าง ๆ ท่านค้นหาดูได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงสังคมและแรงงาน, คลิก [ที่นี่] เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์, หรือโทร 14 00
ที่ UWV ท่านค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย: คลิก [ที่นี่] เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์,  หรือโทร: 0900 -9294.
ท่านต้องการร้องเรียน?
ท่านก็ติดต่อได้ที่หน่วยตรวจสอบแรงงาน ผ่าน: www.inspectieszw.nl

Delen