ภาษี

ทำอย่างไรในกรณีทำงานเป็นรายเดือน?

เงินเดือน
ในเนเธอร์แลนด์ท่านเสียภาษีหากท่านทำงาน. ท่านจำเป็นต้องมีเลขประจำตัวประชาชน (เลขประกันสังคม) สำหรับเรื่องนี้, ซึ่งท่านสามารถขอได้ที่อำเภอ. นายจ้างต้องจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย. ซึ่งเขาต้องหักจากเงินได้ทั่วไปของท่าน, แต่จากเงินค่าเครื่องดื่มและจากเงินพิเศษอื่น ๆ ด้วย.
นายจ้างอาจจะจ่ายเงินเดือน สามประเภทคือ:

  • เงินเดือนประจำขั้นพื้นฐาน: สำหรับที่ทำงานดังที่ได้ตกลงกันไว้และค่าเวลาที่ท่านอยู่ในที่ทำงาน.
  • เงินค่าบริการ: จำนวนเงินค่าบริการทางเพศต่อครั้ง.
  • เงินตอบแทนอื่น ๆ: จำนวนเงินที่ได้จากผลงานของท่านจากการขายเครื่องดื่ม.

นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้แก่ท่านเป็นเงินสุทธิและทุกครั้งที่จ่าย ให้ใบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน (ใบแจ้งเงินเดือน). ในนี้ท่านจะเห็นได้ว่าท่านได้เงินเท่าไหร่และนายจ้างได้หักค่าอะไรบ้าง. ในปลายปีท่านจะได้รับใบแจ้งรายได้ประจำปีด้วย. เก็บรักษาใบแจ้งต่าง ๆ นี้ไว้. ท่านจำเป็นต้องใช้เวลาท่านต้องกรอกใบแจ้งภาษีเงินได้.

ความเป็นส่วนตัว
สำนักงานภาษีและนายจ้างมีจรรยาบรรณในการเก็บรักษาความลับ. ซึ่งหมายความว่าข้อมูลต่าง ๆ ของท่านต้องเก็บรักษาอย่างเป็นความลับ. ข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานเหล่านี้ต้องการจากท่านเพียง:

  • เลขประจำตัวประชาชน (เลขประกันสังคม)
  • อักษรย่อชื่อ, ตัวกั้นกลางต่าง ๆ และชื่อสกุล
  • วันเดือนปีเกิด
  • วันเดือนปีที่ท่านเริ่มทำงาน
  • ท่านได้เงินเท่าไหร่และในช่วงเวลาไหน

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ และสำหรับความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ของท่าน ท่านสามารถติดต่อสำนักงานภาษี ทาง Belastingdienst.nl หรือ โทร 0800 – 0543.
เลขประจำตัวประชาชน (เลขประกันสังคม) ท่านสามารถขอได้ที่อำเภอที่ท่านอยู่.

Delen