นายจ้างและการทำงานเป็นรายเดือนของท่าน

ข้อตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานและเงินเดือน
ก่อนที่จะเริ่มทำงาน, เป็นเรื่องจำเป็นที่ท่านตกลงให้เป็นที่ชัดเจนกับนายจ้างเกี่ยวกับงานและเงินเดือน. ระวังในการทำข้อตกลงต่าง ๆ ในประเด็นดังต่อไปนี้:
อะไรที่นายจ้างทำได้?

  • ยึดแนวรูปแบบเสื้อผ้าให้ท่านแต่งในระหว่างการทำงาน
  • การจัดตารางการทำงานของท่าน (คำนึงถึงกฎหมายเกี่ยวกับเวลาทำงาน)

อะไรที่นายจ้างทำไม่ได้?

  • ส่งท่านกลับบ้านโดยไม่จ่ายเงินเดือนในกรณีมีลูกค้าน้อย
  • บังคับให้ท่านดื่มเหล้าหรือเสพยา
  • ให้ท่านทำงานที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาจ้างแรงงาน
  • หักเงินค่าจ้างของท่านเพิ่มโดยไม่เหตุผล
  • ยึดไว้เองทั้งหมดอะไรที่ลูกค้าจ่ายให้ท่านสำหรับค่าทำงานเพิ่ม. ดังนั้นจึงต้องตกลงกันว่าท่านจะได้รับกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับการทำงานเพิ่ม. และระบุเรื่องนี้ในสัญญาจ้างงาน

อะไรที่ท่านสามารถกำหนดเองได้?

  • ใครเป็นหมอประจำตัวของท่าน
  • อยากได้ใครเป็นลูกค้าหรือไม่อยากได้ใคร
  • ทำอะไรกับลูกค้าบ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันต่าง ๆ ระหว่างกัน, ท่านสามารถติดต่อ:
กระทรวงสังคมและแรงงาน (SZW) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 14 00
ศูนย์การขายบริการทางเพศและสุขภาพ P&G292 โทรศัพท์: 020 – 531 86 00.

Delen