ทางเลือกในการเข้าร่วม (Opting-in)

เมื่อไรท่านทำงานตามเงื่อนไขเหมารวม

สิทธิและหน้าที่ประกันทางสังคมเรื่องของการจ่ายภาษี


มีความเป็นไปได้สามประการในการทำงานด้านบริการทางเพศในเนเธอร์แลนด์. ถ้าท่านไม่ทำงานให้กับนายจ้าง, แต่ทำงานให้กับตัวเองและรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในทางธุกิจของตน, ถือว่าท่านทำงานเป็นกิจการแบบอิสระ.
ถ้าท่านทำที่ซ่อง, ร้านนวด หรือบ้านส่วนตัว, ท่านทำงานให้กับนายจ้าง. ท่านสามารถทำงานเป็นรายเดือนหรือทำงานตามเงื่อนไขเหมารวม(opting-in). ตามหลักความจริงในประเภทหลังสุดเป็นรูปแบบก้ำกึ่งระหว่างการทำงานอย่างอิสระกับทำงานเป็นรายเดือน.

อะไรคือเงื่อนไขเหมารวม?
ตามเงื่อนไขเหมารวมนั้นท่านทำงานให้กับนายจ้างเสมอและท่านไม่ทำเป็นรายเดือน.
นายจ้างของท่านมีข้อสัญญากับสำนักงานภาษี, หักภาษีและค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ จากเงินได้ของท่านและจ่ายให้แก่สำนักงานภาษีและ UWV. เพื่อที่ท่านไม่ต้องทำเองอีก.
พูดคุยกับนายจ้างเกี่ยวกับกฏของสถานบริการว่าเป็นแบบไหน: รายเดือนหรือตามเงื่อนไขเหมารวม/อ๊อพติ้ง-อิน (opting-in).

โปรดอ่านหน้าต่อไปเกี่ยวกับสิทธิและภาระผูกพันต่าง ๆ ของท่านกับอ๊อพติ้ง-อิน /เงื่อนไขเหมารวม.

Delen