ใบอนุญาตให้ทำงานและให้มีถิ่นที่อยู่

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง (IND)

เมื่อใดที่ฉันจะทำงานในการขายบริการทางเพศได้ในฐานะเป็นคนต่างด้าว?
ท่านมาจากต่างประเทศและอยากจะทำงานในธุรกิจด้านการขายบริการทางเพศในเนเธอร์แลนด์? ท่านก็ต้องคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ หลายประการคือ.

จากสมาพันธ์ยุโรป (ยกเว้น รูมาเนีย, บัลกาเรีย และ โครเอเชีย)
หากท่านมาจากประเทศที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์ยุโรป, ท่านไม่ต้องมีใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่เพื่อสามารถอยู่และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย. แต่ท่านต้องลงบันทึกไว้ที่ฐานข้อมูลที่อำเภอ [Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)].
ท่านมาจากรูมาเนีย, บัลกาเรีย หรือโครเอเชีย, ท่านตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อื่น, ท่านหาดูได้ที่หัวข้อ “มาจากรูมาเนียและบัลกาเรีย” และ “มาจากโครเอเชีย”.

จากรูมาเนียและบัลกาเรีย
ท่านมาจากรูมาเนียหรือบัลกาเรียและท่านต้องการทำงานที่นี่?
ท่านก็สามารถทำงานในเนเธอร์แลนด์ได้เฉพาะที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้นถ้าท่านสามารถแสดงให้เห็นว่าท่านทำงานแบบอิสระ. ท่านไม่สามารถทำงานขายบริการทางเพศได้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2014 ดังนั้นจึงไม่สามารถทำงานในการบริการทางเพศเป็นลูกจ้างรายเดือนให้แก่นายจ้างได้, หรือโดยผ่านเงื่อนไขเหมารวมของคลับหรือในเอสคอร์ต. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2014 อนุญาตให้ทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนให้แก่นายจ้างได้ หรือโดยผ่านเงื่อนไขเหมารวมของคลับหรือในเอสคอร์ต.

จากโครเอเชีย
ท่านมาจากรูมาเนียหรือบัลกาเรียและท่านต้องการทำงานที่นี่?
ท่านก็สามารถทำงานในเนเธอร์แลนด์ได้เฉพาะที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้นถ้าท่านสามารถแสดงให้เห็นว่าท่านทำงานแบบอิสระ. ท่านไม่สามารถทำงานขายบริการทางเพศได้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2014 ดังนั้นจึงไม่สามารถทำงานในการบริการทางเพศเป็นลูกจ้างรายเดือนให้แก่นายจ้างได้, หรือโดยผ่านเงื่อนไขเหมารวมของคลับหรือในเอสคอร์ต.

นอกสมาพันธ์ยุโรป
หากท่านมาจากประเทศนอกสมาพันธ์ยุโรป, ท่านไม่สามารถทำงานให้การบริการทางเพศได้. และทำเป็นรูปแบบอิสระก็ไม่ได้ด้วย.

สมรสหรืออยู่กินด้วยกัน
ท่าน อาทิ สมรสหรืออยู่กินด้วยกันและท่านมีใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่สำหรับอยู่กับคู่ครองของท่าน? ท่านก็จะมีสิทธิเข้าสู่ตลาดแรงงานเนเธอร์แลนด์ได้อย่างอิสระถ้าหากคู่ครองของท่านมีสิทธินี้ด้วย.
ท่านมาจากประเทศนอกสมาพันธ์ยุโรป (EU) และท่านมีใบอนุญาต ให้มีถิ่นที่อยู่ที่ให้ทำงานได้อย่างอิสระในตลาดแรงงานเนเธอร์แลนด์? ท่านก็สามารถทำงานในด้านการขายบริการทางเพศได้ด้วย. ทั้งอย่างอิสระและทำงานให้แก่นายจ้าง.

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับเว็บไซต์ของกองตรวจคนเข้าเมืองและการโอนสัญชาติ (IND) . บนเว็บไซต์นี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎและกระบวนการต่าง ๆ ของการทำงานในประเทศเนเธอร์แลนด์. หมายเลขโทรศัพท์คือ: 0900 - 123 45 61.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านสามารถค้นหาได้จากเวปไซด์ของ กระทรวงสังคมและแรงงาน (Ministry of Social Affairs and Employment)
 

Delen