การจดทะเบียนและใบอนุญาตต่าง ๆ

การทำกิจการอิสระ
ถ้าท่านก่อตั้งกิจการแบบอิสระ (และอาจจะรับลูกจ้างทำงานบริการทางเพศเอง) เป็นไปได้ว่าท่านต้องขอ ใบอนุญาตที่อำเภอของท่าน. ปัจจุบันนี้แต่ละอำเภอแตกต่างกันว่าท่านต้องมีใบอนุญาตหรือไม่. ด้วยเหตุนี้อำเภอกำหนดว่ามีสถานบริการทางเพศขึ้นที่ไหนและกี่สถานบริการ.

ในปี 2017 เรื่องนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง. รัฐบาลกำลังร่างกฎหมายใหม่, ซึ่งมีผลใชับังคับต่อใบอนุญาตในการประกอบการ ของสถานบริการทางเพศทุกประเภท ทั่วประเทศ. เป้าหมายของกฎหมายใหม่คือการควบคุมดูแลธุรกิจการค้าประเวณี และการปราบปรามการละเมิดสิทธิ ในสาขางานนี้. กฎหมายนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้.

ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่อำเภอของท่าน ท่านสามารถสอบถามได้ว่าท่านต้องมีใบอนุญาตหรือไม่สำหรับการประกอบการขายบริการทางเพศแบบอิสระ.

Delen