Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

De subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg is geen vervanging voor de inzet van huisarts en gemeenten en ook geen voorziening voor iedereen. Op deze pagina lees je meer over de ASG.

Onderwerpen

Aanvulling
ASG regeling
Financiering
Risicogroepen
Regionale coördinatie en uitvoering
Kwaliteit
Landelijke coördinatie en ondersteuning
Evaluatie 
 

Aanvulling

De meeste mensen gaan voor een soa-test naar de huisarts. Mensen uit risicogroepen kunnen in aanmerking komen voor een consult bij de GGD. Risicogroepen zijn: mannen die seks hebben met mannen, mensen afkomstig uit een soa-endemisch gebied of een partner uit deze gebieden, mensen met soa gerelateerde klachten, mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa of slachtoffers van seksueel geweld. Neem contact op met de regionale GGD om te zien wat ze voor je kunnen doen. 
 
Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de collectieve preventie van soa in risicogroepen. De rijksoverheid vult beiden aan met een extra stimulans voor het verbeteren van de seksuele gezondheid in Nederland, inclusief de soa-bestrijding: de subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg van het Ministerie van VWS. Aanvulling betekent dat het geen vervanging is voor de inzet van huisarts en gemeenten en ook dat het geen voorziening die voor iedereen bedoeld is. 

ASG regeling

Per 1 januari 2012 zijn twee eerdere regelingen geïntegreerd in de subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG regeling):

 • een subsidieregeling voor de aanvullende curatieve soa zorg (ACS). Deze regeling gaf vanaf 2006 ruimte aan GGD soa poliklinieken om mensen uit risicogroepen anoniem en gratis te testen en behandelen op soa
 • een subsidieregeling voor aanvullende seksuele hulpverlening (ASH). Deze maakte vanaf 2008 mogelijk dat jongeren tot en met 24 jaar naar anonieme en gratis (Sense) spreekuren over seksualiteit bij de GGD kunnen gaan. 

Meer informatie:

Financiering

Mensen die naar de huisarts gaan voor soa zorg of met seksualiteitsvragen zijn daarvoor verzekerd via hun ziektekostenverzekering. Zij moeten wel rekening houden met de eigen bijdrage en het eigen risico. Voor jongeren die meeverzekerd zijn met hun ouders kan het een drempel zijn dat hun soa consult bij de huisarts zichtbaar wordt via de afrekening van de zorgverzekeraar aan de ouders.   

 • Jongeren die naar de Sense spreekuren gaan betalen niets. Dit maakt voor hen de drempel lager om hier gebruik van te maken. Zij kunnen hier vragen stellen over anticonceptie, (ongeplande) zwangerschap, seksueel (dis)functioneren en seksueel geweld.
 • Mensen uit risico groepen voor soa’s die gebruik maken van de GGD poliklinieken Seksuele gezondheid betalen niets. Dit maakt voor hen de drempel lager om zich sneller te laten testen op soa. Dat soa’s in risicogroepen snel gevonden en behandeld worden is in het belang van de volksgezondheid.

In de praktijk zijn er enkele GGD'en die soa zorg bieden aan mensen die niet voldoen aan de criteria voor risicogroepen op soa, als ze bereid zijn daarvoor te betalen.

Risicogroepen

De criteria voor wie behoort tot risicogroepen voor soa worden van tijd tot tijd bijgesteld op basis van epidemiologisch onderzoek, maar ook op basis van prioriteiten voor het gebruik van beperkte middelen.

Risicogroepen voor soa zijn:

 • Mannen die seks hebben met mannen (MSM)
 • Personen die gewaarschuwd zijn voor een soa
 • Personen met klachten die wijzen op een soa
 • Personen die slachtoffer zijn van seksueel geweld
 • Personen jonger dan 25 jaar.
 • Personen afkomstig uit een soa-endemisch gebied (Suriname, Nederlandse Antillen, Turkije, Marokko, Afrika, Zuid-Amerika, Azië, Oost Europa)
 • Personen met een partner uit de doelgroep MSM of afkomstig uit een soa-endemisch gebied
 • Prostituee (in de laatste 6 maanden) 

Niet meer onder de regeling vallen per 2015:

 • Personen met veel wisselende contacten (3 of meer partners in de laatste 6 maanden)
 • Prostituanten 

Regionale coördinatie en uitvoering

In Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. Vanaf 2006 is er bij vrijwel elke coördinerende GGD in een regio een centrum seksuele gezondheid gevestigd die gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk vormen. In enkele gevallen vindt de uitvoering van de zorg plaats in samenwerking met lokale partners, zoals ziekenhuizen en/of abortushulpverlening.  Een centrum seksuele gezondheid is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van aanvullende ASG-regeling.
 

Kwaliteit

Nieuwe inzichten, medicatie en diagnostiek betekenen dat de kwaliteit van zorg continu kan verbeteren.  Binnen de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg zijn de volgende instrumenten belangrijk:

 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2011 getoetst of de GGD'en de spreekuren seksuele gezondheid op een verantwoorde wijze uitvoeren. Een belangrijk verbeterpunt is het maken van samenwerkingsafspraken met de huisartsen(-voorzieningen) in de regio. Een uitgebreid advies is te vinden in het rapport “Spreekuren seksuele gezondheid : verantwoord uitgevoerd door de GGD, maar op onderdelen is verbetering nodig
 • Alle medische professionals hebben een ‘BIG‘registratie. Professionals die voor 2009 stonden ingeschreven, moeten zich herregistreren voor 31 december 2013. De eisen daarvoor worden bepaald door de KNMG en de beroepsverenigingen: VN&VN. Voor de arts Maatschappij en Gezondheid/Infectieziektebestrijding worden de eisen vastgesteld door de Koepel  Arts Maatschappij en Gezondheid en de sectie infectieziektebestrijding. Voor verpleegkundigen kan herregistratie niet zonder inschrijving in het Kwaliteitsregister. Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. 

Landelijke coördinatie en ondersteuning

Het RIVM/CIb voert namens het ministerie van VWS de regie op de soa/hiv-bestrijding en seksuele gezondheid door middel van subsidieverlening aan thema-instituten. Het RIVM/CIb coördineert ook de landelijke implementatie van de aanvullende regeling seksuele gezondheidszorg (ASG) bij GGD'en. In het kader van de coördinatie van de ASG regeling geeft het RIVM de nieuwsbrief seksuele gezondheid uit.

Zowel de regionale uitvoering als de landelijke coördinatie worden ondersteund door:

 • Soa Aids Nederland
 • Rutgers 

 

 

Delen