Onderwijs krijgt extra middelen voor seksuele en relationele vorming

18/07/2019

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft bekend gemaakt extra middelen te willen investeren in collectieve preventie en seksuele vorming in het onderwijs. Soa Aids Nederland is blij met het stimuleringsplan dat hiervoor is ontwikkeld, waarbij ondersteuning wordt aangeboden aan scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en mbo. Scholen krijgen extra budget, kunnen kiezen uit erkende lesmaterialen, en kunnen gebruik maken van een teamtraining, gastlessen, een ouderavond en/of theater. Dat aanbod is zichtbaar online op de Gezonde School. De GGD-en tenslotte zullen de scholen ondersteunen bij een integrale en structurele aanpak van relaties en seksualiteit.

Rol onderwijs

Het onderwijs speelt een onmisbare rol in het vormen van leerlingen en studenten tot mensen die verantwoorde keuzes maken en respectvol met elkaar omgaan. Leraren in zowel het primair onderwijs , voortgezet onderwijs als mbo zien als geen ander dat jongeren bezig zijn met relatievorming en het ontdekken van seksualiteit. Sommige jongeren zijn extra kwetsbaar en lopen meer seksuele risico’s. De impact van een soa of seksueel grensoverschrijdend gedrag of een ongewenste zwangerschap kan groot zijn.

Seksuele vorming met gebruik van goed onderbouwde lespakketten is daarom essentieel. Ook het creëren van een veilig klimaat op school en samenwerken met lokale zorg- en welzijnsorganisaties zijn van belang.Dat erkent het stimuleringsplan van staatssecretaris Blokhuis.

Lesmaterialen

Uit een behoefteonderzoek onder scholen is de wens naar voren gekomen om het ondersteuningsaanbod te richten op brede seksuele vorming, waar preventie van soa’s, hiv en ongewenste zwangerschap een onderdeel van uitmaakt.

Het Lang Leve de Liefde Onderbouw-lespakket , ontwikkeld door Soa Aids Nederland en Rutgers , gaat mee in het aanbod met erkende lesmaterialen van de Gezonde School. Erkende materialen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. De nieuwste lespakketten zijn nog in het proces van erkenning : zoals het lespakket Lang leve de Liefde voor bovenbouw vmbo en praktijkonderwijs, Lang Leve de Liefde voor het vso (Voortgezet Speciaal Onderwijs), Lang Leve de Liefde voor mbo entree en Kriebels in je buik-so (Speciaal Onderwijs). De verwachting is dat ook deze lessen op korte termijn erkend zijn en met het stimuleringsbudget kunnen worden aangeschaft en gebruikt.

Scholen kunnen het hele schooljaar 2019-2020 gebruik maken van het ondersteuningsaanbod via de Gezonde School. Ook na 2020 kunnen scholen gebruik maken van dit aanbod.

Kennismaking

Tijdens de landelijke conferentie Uitgerekend Nu?! op 23 september 2019 is er een unieke gelegenheid om met alle interventies en lesmaterialen kennis te maken, praktische kennis op te doen en deel te nemen aan interactieve sessies. Aanmelden kan via de link in de uitnodiging voor de conferentie.

Het stimuleringsplan is onderdeel van het Zevenpuntenplan Onbedoelde (Tiener)Zwangerschappen van het ministerie van VWS. Het stimuleringsplan loopt vanaf het schooljaar 2019 tot en met 2022. GGD GHOR Nederland, Rutgers, Siriz, Stichting School en Veiligheid en Gezonde School zijn partners in het plan.

Delen