Werken voor jezelf in de prostitutie; sociale zekerheid

Wanneer heb je recht op uitkeringen of bijstand als je zelfstandig als prostituee werkt en waar kun je terecht?

Particuliere verzekering | Vrijwillige ziektewetuitkering | Vangnetverzekering | Zwangerschap | Bijstand | Pensioen


Stel, je redt het financieel niet. Of je wordt langdurig ziek en kunt niet werken. Je hebt dus niet genoeg inkomen. Als zelfstandige kom je niet in aanmerking voor een Werkloosheidsuitkering (WW), Ziektewetuitkering of voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Wat kun je dan doen?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandige kunnen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid je inkomsten wegvallen. Het is daarom belangrijk om nu al na te denken over hoe je dit kunt ondervangen en hiervoor maatregelen treffen.
Heb je geen spaargeld of andere middelen om een periode zonder inkomsten te overbruggen, dan kun je een ziekte- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering overwegen. Je kunt dit op drie manieren regelen.

1. Particuliere verzekering
Veel private verzekeraars bieden ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan. De verzekeringen variëren van eenvoudige basispakketten met een vaste uitkering tot uitgebreidere varianten die meer flexibiliteit bieden. De polisvoorwaarden variëren sterk per verzekeraar en per type polis.
Het is verstandig om de voorwaarden goed door te nemen en te kijken wat je wel en niet belangrijk vindt. Bij veel verzekeraars kun je vrijblijvend een offerte aanvragen. Meer informatie vind je via de websites van verzekeraars.
Onderstaande punten zijn daarbij belangrijk:

  • De hoogte van de uitkering; het verzekerd inkomen
  • De criteria voor ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • De wachttijd of eigenrisicotermijn, wanneer moet de uitkering ingaan
  • Welke risico’s zijn verzekerd en sluit dat aan bij wat je wilt verzekeren
  • De maximale uitkeringsperiode
  • Flexibiliteit: kan het verzekerd inkomen later nog verhoogd worden
  • Indexatie, stijgt de uitkering mee met prijsveranderingen.

2. Vrijwillige ziektewetuitkering en/of WIA-verzekering (UWV)
De Ziektewet (ZW) en de Wet WIA bieden ex-werknemers die voor zichzelf beginnen, de mogelijkheid deze verzekeringen vrijwillig voort te zetten bij het UWV.
De vrijwillige verzekering staat open voor startende zelfstandigen die daarvóór als werknemer minstens één jaar verplicht verzekerd waren. De vrijwillige verzekering staat tevens open voor degenen die starten als zelfstandigen en voorafgaand een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen ontvingen.
De zelfstandige moet zich binnen drie maanden (dertien weken) na het einde van de verplichte verzekering aanmelden.
Het is dus belangrijk om bij het starten als zelfstandige hierover na te denken. Informatie over de vrijwillige verzekering.

3. Vangnetverzekering
Een vangnetverzekering is een regeling bedoeld om met een vastgesteld totaalpakket aan voorwaarden, acceptatierichtlijnen en prijzen een verzekeringsmogelijkheid te bieden aan startende ondernemers die op basis van hun gezondheid niet in aanmerking komen voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Meer informatie op de website www.verzekeraars.nl en in de brochure over de Vangnetverzekering

Zwangerschap

Een zwangere zelfstandige die zwangerschapsverlof neemt, kan hiervoor een zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering valt onder de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) en heet daarom: ZEZ-uitkering.
De zwangerschapsuitkering duurt minimaal 16 weken. Voor de duur van het verlof gelden dezelfde regels als bij een werknemer die in dienst is. Je mag het verlof dus 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum (vermoedelijke bevallingsdatum) in laten gaan. Meer informatie op UWV.nl

Bijstand

Mocht je opeens werkloos worden, kun je bijstand aanvragen.
Met deze uitkering kom je de periode door tot je een nieuwe baan hebt. Er gelden wel bepaalde voorwaarden, want niet iedereen heeft recht op bijstand.
Als je een partner hebt die je onderhoudt of een eigen woning, heb je bijvoorbeeld meestal geen recht op bijstand. Je vraagt een bijstandsuitkering aan bij UWV WERKbedrijf in jouw woonplaats of regio. UWV WERKbedrijf stuurt de aanvraag door naar de gemeente. Die neemt binnen acht weken een beslissing en meldt je dat schriftelijk.

Pensioen

Het is ook belangrijk alvast na te denken over je oudedagsvoorziening. Waar ga je van leven als je stopt met werken?
De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt (met werken wordt bedoeld dat je loonbelasting betaalt voor de arbeid die je in Nederland in dienstbetrekking verricht), is verzekerd. Het maakt dan niet uit wat je nationaliteit is. Ieder jaar dat je verzekerd bent, bouw je 2% AOW-pensioen op. Je krijgt een volledig AOW-pensioen als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest.
Heb je buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan ben je mogelijk niet verzekerd geweest en kan het AOW-pensioen lager uitvallen. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW. 
AOW informatie

De AOW-leeftijd wordt momenteel stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2013 en vanaf 2014 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting. Op Rijksoverheid.nl kun je zien vanaf welke leeftijd je recht hebt op AOW. Overigens is het kabinet voornemens de AOW-leeftijd sneller te verhogen.
Het is belangrijk om nu al na te denken of je naast je AOW-pensioen aanvullend ook wilt sparen voor je oudedagsvoorziening.

Meer informatie
Wil je weten waar je precies recht op hebt en aan welke voorwaarden je moet voldoen?
Kijk dan op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bel naar: 14 00.
Bij het UWV kun je een uitkering aanvragen.
Informatie over een uitkering voor zelfstandigen bij zwangerschap.

Delen