Данъчни въпроси

работа на базата на пакет с условия

Какво означава пакетът с условия за Данъчната служа?
При пакета с условия винаги работиш за експлоатант, но за Данъчната служба не работиш с трудов договор. (Това важи също и за Института за социални застраховки на работниците и служителите (UWV), инстанцията, която се занимава със социалните издръжки)).
Твоят експлоатант има договор с Данъчната служба, удържа ти данъци и социални осигуровки върху твоите доходи и съответно ги плаща. Поради това не е необходимо ти самата да правиш това.

Разговаряй с експлоатанта за това, какво важи в съответната фирма: работа с трудов договор или на базата на пакет с условия.

Обърни внимание първо на:
Всяка година е нужно да подадеш данъчна декларация за общ доход. В данъчната декларация за общ доход се събират всички доходи, като при това обаче се взема под внимание и твоята специфична ситуация.

Обърни внимание второ на:
Ако работата на базата на пакет с условия е единствената ти дейност, тогава не е необходимо да се регистрираш като едноличен предприемач в Търговската Камара.

Обърни внимание трето на:
Експлоатантът трябва да отговаря на договорените условия. Следи добре за това.  
Ако експлоатантът не изпълнява условията, като например определя работното ти време и какво облекло да носиш по време на работа, тогава работиш с трудов договор. В такъв случай имаш право наред с останалите работници и служители най-малкото на минимална работна заплата и ваканционни добавки.
Виж за повече информация ‘Твоите права и задължения’ под заглавието ‘Трудов договор’.


Как стои въпросът с данъците при пакета с условия?
В Нидерландия плащаш данъци, когато работиш. Експлоатантът ще те регистрира в Данъчната служба. За това трябва да уредиш някои важни неща:

  • Необходим ти е нидерландски единен граждански номер (sofinummer). Молба за такъв номер можеш да подадеш в общината.
  • Твоят експлоатант ще ти даде два формуляра: заявление за удръжка на данъци върху заплатата (Verklaring Loonheffen Opting-in) и преглед на удръжките върху заплатата и прайвъси (Overzicht Loonheffingen en privacy). Попълни тези формуляри. Твоят експлоатант или служител от Данъчната служба могат да ти помогнат при попълването.
  • Покажи на експлоатанта твоя оригинален документ за самоличност (карта за самоличност) и му дай копие от него.

С експлоатанта следва да се уговориш за това, какво ще бъде твоето възнаграждение на базата на стандартния ти оборот и при допълнителен труд. Първоначално експлоатантът ти удържа данък оборот върху всичко, което плаща клиентът.
Това, което остава, експлоатантът следва да подели между теб и себе си, според направените помежду ви уговорки. При всяко плащане експлоатантът трябва да ти дава фиш, на който можеш да видиш, колко пари си изкарала и колко са ти удръжките за данъци.


Запази тези фишове.
В началото на всяка година получаваш от експлоатанта обзор на изминалата година. Запази и него. Те са ти необходими при попълване на данъчната декларация за общ доход.

Прайвъси
Данъчната служба и експлоатантът са задължени да пазят тайна. Това означава, че трябва да боравят с твоите данни като с поверителна информация.
Единствените данни за теб, които са им необходими, са:

  • нидерландски единен граждански номер (sofinummer)
  • инициали на малките имена и фамилия
  • дата на раждане
  • датата, на която започваш работа
  • колко печелиш и за какъв срок от време.

Допълнителна информация
За допълнителна информация относно пакета с информация, Данъчната служба кликни или се обади на 0800 – 0543.
Данъчната служба може да ти помогне също и при попълване на формулярите. Молба за издаване на нидерландски единен граждански номер (sofinummer) можеш до подадеш в общината.

Delen