Трудово право

Работа за експлоатант с трудов договор: какви са твоите права и задължения?
Поискай експлоатантът да състави писмен трудов договор преди да започнеш работа. Експлоатантът е задължен във всеки случай да уточни писмено направените помежду ви уговорки за заплата, мястото, където ще работиш, колко часа ще работиш на ден или седмично. Трудовият договор трябва да дава яснота и по въпроса за извънредния труд. Поискай копие от трудовия договор, подписано от вас двамата. Подпиши трудовия договор само, ако си запозната със съдържанието му.

Финансова сигурност
Ако имаш работен договор, тава ти дава финансова сигурност. Имаш право на минимална работна заплата и ваканционни добавки. Експлоатантът е задължен да ти изплаща не по-малко от законоустановената минимална работна заплата.

 • От 1 юли 2016 г. брутната минимална работна заплата за работници и служители на възраст от 23 до 65 години възлиза на 70,95 евро на ден, а при пълна работна седмица на 1537,20 евро на месец. Размерът на минималната работна заплата се променя два пъти годишно. За работници и служители на възраст под 23 години важи по-ниска сума, която варира между 1114,45 евро (21 години) и 1306,60 евро (22 години) на месец (размер на сумите на 1 юли 2016 г.).
 • Когато получиш първата си заплата, ако ти плащат например седмично или месечно, експлоатантът е длъжен да ти даде фиш за работна заплата, в който да бъдат упоменати размерът на заплатата и ставката на сумите, които са удържани от  заплатата ти. При всяка промяна на работната заплата или удръжките върху нея експлоатантът е длъжен да прави това, така че да можеш да следиш точно промените.
 • Aко експлоатантът ти подсигурява жилище, той има право да удържа не повече от 20% от брутната минимална заплатата (за младежи) за това. За (eвентуално) заплатените от него разноски за здравна осигуровка може да ти удържа максимално 10% от брутната минимална заплатата. Работодателят няма право да удържа по-голяма сума или да удържа сума за нещо друго, така че да получаваш по-ниска от минималната работна заплата.
 • Освен това експлоатантът е длъжен да ти плаща трудово възнаграждение и когато си болна. Наред с това имаш право да получаваш заплата и по време на отпуск в срок от минимално четири седмици годишно. Също така не може да те уволни просто така, като при това експлоатантът има право да ти възлага само работата, за която те е назначил.
 • Ако имаш трудов договор на повикване и работиш на повикване, тогава работодателят е длъжен да ти плаща за минимално три часа.

Майчинство
В случай на бременност имаш право на 16 седмици платен отпуск по майчинство. Институтът за социални застраховки на работниците и служителите (UWV) плаща на експлоатанта твоята заплата като компенсация.

Работа при здравословни и безопасни условия
Имаш право да работиш при здравословни и безопасни условия. Ако работиш с трудов договор за експлоатант, например в секс клуб или на ескорт, можеш да разчиташ на следното:

 • Експлоатантът е длъжен да ти подсигури здравословни и безопасни условия на труд.
 • Експлоатантът води политика на обезопасен секс; той не прави реклама с необезопасен секс и допуска Общинската здравна служба да идва на проверка.
 • Помещението, в което работиш, трябва да бъде хигиенично, трябва да има условия да се миеш и да има достатъчно чисти кърпи.
 • Експлоатантът трябва да се грижи за това да не се излагаш на опасност с клиентите; в клуба трябва да е възможно от работното ти помещение да можеш да извикаш помощ, която веднага да ти бъде оказана. При ескорт също трябва да е подсигурена твоята безопасност на работното място (например в жилището на клиент).
 • Също така има правила, които важат за твоето работно време и времето за почивка. Така например имаш право да почиваш ден и половина седмично (или три почивни дни на две седмици), на достатъчно почивки по време на работа, като работното ти време е ограничено до максимално 12 часа на ден и максимално 48 часа средно на седмица.
  Внимание: цялото време, което прекарваш на работното място и през което не си свободна, се счита за работно време.

Подаване на оплаквания
Ако си лошо платена или трябва да работиш при нездравословни условия или по необезопасен начин, можеш да съобщиш за това на Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост (Inspectie SZW). Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост може да започне проучване. Ако не желаеш да се води проучване, те ще регистрират проблема само като оплакване. Регистрирайки този вид оплаквания, Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост получава по-добра представа за проблемите в областта на безопасността и здравето в секс индустрията.
Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост борави с твоите данни винаги поверително.

Задължения
Ако работиш с трудов договор, трябва да спазваш работния график и останалите уговорки, които фигурират в твоя трудов договор. Това означава, че имаш по-малко свобода отколкото ако работиш като самостоятелен предприемач или на базата на пакет с условия (opting-in).
Тъй като работиш, следва да плащаш данъци. Повече информация за данъците и какво означава това за теб, ще намериш под заглавието ‘Данъци, как се уреждат те?’.

Допълнителна информация
Повече информация за твоите права и задължения ще намериш на интернет страницата на Министерството на социалните въпроси и трудовата заетост, или позвъни на телефон: 14 00.

Искаш ли да подадеш оплакване?
Тогава можеш да се обърнеш към Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост

Delen