Landelijk onderzoek seks onder je 25e

Seks onder je 25e is een groot vragenlijstonderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren van 12 – 25 jaar onder een landelijke representatieve steekproef van 10.000 jongeren. De dataverzameling vindt plaats in het najaar van 2016. Bevindingen van het onderzoek vormen een nieuwe kennisbasis en onderbouwing voor ontwikkeling en aanpassing van beleid en interventies.

Wat is het belang van deelname van de GGD aan het landelijke onderzoek?

De rol van GGD’en in Seks onder je 25e is cruciaal. Mede dankzij uw inzet tijdens eerdere edities van het onderzoek, hebben wij gezamenlijk een waardevolle kennisbasis gecreëerd en impulsen gegeven aan de seksuele gezondheidsbevordering van jongeren in Nederland. Graag zouden wij met uw GGD samenwerken vanwege uw belangrijke rol & positie in uw regio.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Jongeren van 12 – 16 jaar
Jongeren van 12 tot en met 16 jaar worden geworven via scholen. Per GGD-regio worden door het Seks onder je 25e – team (Soa Aids Nederland & Rutgers), met een willekeurige steekproef, tussen de 2 en 5 scholen geselecteerd voor deelname. Als u aan Seks onder je 25e deelneemt, ontvangt uw GGD het lijstje met geselecteerde scholen. Werkzaamheden van uw GGD omvatten 1. Het werven van de geselecteerde scholen door deze te benaderen, 2. Het inplannen van een onderzoeksmoment en 3. Het toezenden van benodigdheden voor onderzoek naar de geselecteerde school. Als een school niet mee kan of wil doen, zoeken wij een vervangende school. Per geworven klas ontvangt uw GGD een kleine vergoeding.

Indien uw GGD alleen deelneemt aan het landelijke onderzoek zullen uw werkzaamheden beperkt zijn tot het werven van jongeren via scholen.

Jongeren van 17 – 25 jaar
De werving van jongeren van 17 – 25 jaar omvat geen extra werkzaamheden voor uw GGD (in tegenstelling tot de vorige edities van Seks onder je 25e). De steekproeftrekking, het aanschrijven van de jongeren en de dataverzameling worden uitgevoerd door respectievelijk het CBS en een extern onderzoeksbureau in samenwerking met Soa Aids Nederland & Rutgers

Bedankje voor scholen en jongeren
Deelnemende scholen ontvangen een bedankje voor deelname in de vorm van een keuze uit verschillende voorlichtingsmaterialen. Om de respons onder de doelgroep van jongeren van 17 – 25 jaar te verhogen ontvangt iedere jongere bij de uitnodigingsbrief een beloning van 5 euro. Uit onderzoek is gebleken dat het verstrekken van een beloning voorafgaand aan een onderzoek effectiever is dan een beloning of verloting na afloop van een onderzoek.

REGIONALE OPHOGING SEKS ONDER JE 25E

Wat houdt regionale ophoging in?

Seks onder je 25e is een landelijk representatief onderzoek. Regionale ophoging is een interessante mogelijkheid om binnen Seks onder je 25e een ook voor uw regio representatief onderzoek uit te voeren.

Wat is het belang van een regionale ophoging?

Met toenemende verantwoordelijkheden voor gemeenten en een nieuwe ASG-regeling in de toekomst kunnen regionale data van groot belang zijn voor lokaal beleid. Daarom kan het voor uw GGD interessant zijn te investeren in een regionale ophoging. Zo heeft de regionale ophoging van Seks onder je 25e in 2012 in Zuid Limburg geleid tot extra gelden voor seksuele gezondheid van de lokale gemeenten.

Wat zijn de taken van een GGD  taken bij een regionale ophoging?

Deelname aan een regionale ophoging omvat de volgende taken:

Inventarisatie van wensen voor regionaal onderzoek

Als eerste stap inventariseert uw GGD de wensen voor de steekproef (hierbij kunt u denken aan omvang van de steekproef en indeling naar leeftijd, geslacht, etnische achtergrond of opleidingsniveau). Deze wensen geeft u door aan het Seks onder je 25e – team (Soa Aids Nederland & Rutgers). Wij kunnen u vervolgens ondersteunen in het maken van deze keuzes.


De steekproeftrekking van scholen

Het Seks onder je 25e – team selecteert volgens randomisatie scholen binnen de door u aangegeven regio. Wij sturen u vervolgens een lijst met de geselecteerde scholen en klassen gespecificeerd naar leerjaar en opleidingsniveau. Uw GGD benadert vervolgens deze scholen. Als een school niet mee kan of wil doen, zoeken wij een vervangende school in de regio die zoveel mogelijk lijkt op de eerder geselecteerde school.

De steekproef onder jongeren van 17 – 25 jaar

  • Optie 1: Als uw GGD kiest voor een representatief onderzoek in de gehele regio, of in enkele gemeenten, dan wordt deze steekproeftrekking – net als voor de landelijke steekproef – uitgevoerd door het CBS. De kosten hiervoor zijn voor rekening van Seks onder je 25e
  • Optie 2: Als uw GGD zeer specifieke wensen heeft voor de steekproeftrekking (bijvoorbeeld jongeren in een straal van 10 km rondom A2) gaan wij met uw GGD en het CBS in gesprek over eventuele kosten.
  • Indien u alle gemeenten in uw regio wilt betrekken beschouwen wij dit als één grote steekproef van de gehele regio (zie optie 1). U kunt dan later de resultaten op gemeente- of postcode-niveau analyseren. De steekproef moet wel groot genoeg zijn voor deze analyse en voor representatieve resultaten op gemeentelijk niveau

Voor beide opties geldt dat wij de gegevens van de steekproeftrekking van jongeren van 17 – 25 jaar verzamelen en naar een extern onderzoeksbureau sturen. Dit bureau kent aan iedere respondent een unieke gebruikersnaam & wachtwoord toe. Vervolgens sturen wij u het steekproefbestand voor uw regio terug. In dit bestand vindt u van alle geselecteerde jongeren de adresgegevens en met de gebruikersnamen en wachtwoorden.

Uitnodiging van jongeren van 17 – 25 jaar

Uw GGD verstuurt zelf de uitnodigingsbrieven naar de geselecteerde jongeren. Wij zullen u een brief aanleveren. In deze brief wordt door uw GGD de naam, adresgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord ingevoerd. Verder staat in deze brief een link naar de vragenlijst. U kunt ervoor kiezen om een, door ons aangeleverde, flyer toe te voegen aan de brief over het nut en de noodzaak van het onderzoek. Druk- en portokosten zijn voor rekening van uw GGD. Ook het verstrekken van eventuele beloningen wordt door uw GGD verzorgd en bekostigd.

Non-respons van jongeren van 17 – 25 jaar

Het onderzoeksbureau stuurt ons tweemaal een databestand met jongeren die nog niet hebben gereageerd op de eerste of de tweede oproep. Dit databestand omvat de gegevens van de jongeren die nog niet hebben gereageerd. Wij zorgen ervoor dat uw GGD deze gegevens krijgt waarna u het versturen van één of twee herinneringsoproepen verzorgt. Wij zullen u een herinneringsbrief aanleveren.

Dataverwerking van de ophoging

Het onderzoeksbureau verzamelt alle data en schoont het databestand op. Wij zorgen ervoor dat uw GGD een bestand ontvangt met de data van uw regio. De analyses van deze data en de rapportages over deze resultaten voert uw GGD zelf uit. Eventueel kunt u hierbij ondersteund worden door het Seks onder je 25e – team.

Wat zijn de kosten van een regionale ophoging?

Wij zijn verheugd dat het gelukt is zowel de kosten voor de regionale steekproeftrekking door het CBS, als de kosten voor de online vragenlijst per respondent, het opschonen en het aanleveren van een databestand te vergoeden vanuit het Seks onder je 25e budget.

De resterende kosten van een regionale ophoging voor een GGD omvatten:

  • Personele uren
  • Druk- en portokosten voor de uitnodigingsbrieven en herinneringsoproepen
  • Indien u kiest voor ophoging optie 2, een steekproeftrekking in één of enkele specifieke gemeenten: Eventuele kosten voor steekproeftrekking uit de GBA
  • Optioneel: Kosten voor het verstrekken van bedankjes

Wat is de planning van een regionale ophoging?

De regionale ophogingen zijn gekoppeld aan het landelijke onderzoek van Seks onder je 25e. De steekproeftrekking (einde zomer 2016), de dataverzameling (najaar 2016) en het databeheer (begin 2017) dienen gelijktijdig plaats te vinden met het reguliere onderzoek.

VERDERE VRAGEN OF INFORMATIE

Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met het Seks onder je 25e – team (Soa Aids Nederland & Rutgers). Contactpersoon is Marieke van den Borne (020-6262669 / mvandenborne@soaaids.nl)

 

 

 

Delen